Audyty zagrożeń i ocena niezgodności z przepisami

Audyty zagrożeń i ocena niezgodności z przepisami

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (również wówczas gdy zatrudniono osobę wykonującą czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej).

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma spełnia wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, oferujemy przeprowadzenie audytu dotyczącego zgodności 
z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie zgodności 
i niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej z podaniem podstawy prawnej.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb 
i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Jeżeli Twojego obiektu przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania z przyczyn technicznych nie można dostosować do wymagań obowiązujących przepisów proponujemy opracowanie ekspertyzy, która wskaże rozwiązania zamienne akceptowane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.