Ekspertyzy Techniczne z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej

Ekspertyzy Techniczne z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej

Sporządzamy ekspertyzy techniczne zgodnie z “Procedurami organizacyjno – technicznymi w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych”.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, widnieje informacja, że przy modernizacjach obiektu, takich jak nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku istniejącego lub jego części, wymagania Prawa budowlanego mogą być spełnione w inny sposób niż podany w przepisach.

Taki proces może się odbyć na podstawie stosowanych wskazań ekspertyzy technicznej m.in. rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zasadniczym celem ekspertyzy technicznej jest dokonanie szczegółowej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanego budynku. 

Inwestor przedstawia czego w danym budynku nie jest w stanie doprowadzić do pełnej zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Następnie razem szukamy rozwiązań zastępczych, które pozwolą na utrzymanie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa.

W wyniku tej analizy przedstawione zostaną wymagania określonych przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, których spełnienie w analizowanym budynku nie są możliwe do wykonania z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposób spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, który nie pogorszy warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

W ekspertyzie technicznej przedstawione są rozwiązania wskazane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego (w zależności od potrzeb), wraz
z zaproponowaną koncepcją bezpieczeństwa, które spełniają obowiązujące warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie budowlanym.

Na podstawie takiej ekspertyzy Komendant Wojewódzki PSP wyda Postanowienie, w którym wyrazi zgodę, nie wyrazi zgody, lub wyrazi zgodę pod warunkami, na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż to określono w przepisach techniczno -budowlanych.