Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Jeżeli w Twoim zakładzie nie ma wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem (a występują pyły, ciecze, gazy czy też pary łatwopalne), lub też konieczna jest weryfikacja wcześniej wyznaczonych stref, możesz zlecić ich wyznaczenie wraz z zasięgami naszej firmie. Naszą specjalnością jest kompleksowa ocena zagrożenia wybuchem oraz współpraca przy wyznaczaniu stref zagrożenia.

Wyznaczenie powyższych stref zagrożenia wybuchem wraz z ich zasięgami to podstawowy obowiązek Pracodawcy. Jest to bardzo istotny element w bezpieczeństwie wybuchowym, gdyż na jego podstawie określane są dalsze działania zmierzające do określenia minimalnych standardów bezpieczeństwa.

Podstawa prawna Oceny Zagrożenia Wybuchem

Obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem obejmującej wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazaniem czynników mogących w nich zainicjować zapłon wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138, poz. 931), stanowiącego wdrożenie Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Zagrożenie wybuchem jest związane z materiałami i substancjami przetwarzanymi, stosowanymi lub uwalnianymi przez urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły oraz materiałami stosowanymi do budowy urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów. 

Niektóre z tych materiałów i substancji mogą ulegać procesom spalania
w powietrzu. Procesom tym często towarzyszy wytwarzanie znaczących ilości ciepła i mogą one być związane ze wzrostem ciśnienia i uwolnieniem materiałów niebezpiecznych.

W odróżnieniu od pożaru, wybuch zasadniczo jest samopodtrzymującym rozprzestrzenianiem się strefy reakcji (płomienia) w atmosferze wybuchowej.