Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe

W ramach szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizujemy:

 1. szkolenie wstępne i okresowe:
  • w terminach adekwatnych do szkoleń bhp;
  • w ramach obowiązku zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.));
 2. szkolenie wdrażające instrukcje bezpieczeństwa pożarowego:
  • po wprowadzeniu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • w ramach obowiązku wdrażania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719));
 3. szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów
  i ewakuacji pracowników:
   
  • po wyznaczeniu oraz w ustalonych terminach;
  • w ramach obowiązku zapewnienia  szkolenia ww. pracowników, uwzględniającego rodzaj i poziom występujących zagrożeń (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Zakres szkoleń jest dostosowany do rodzaju szkolenia, specyfiki danej grupy i obiektu, możliwych zagrożeń. W zależności od potrzeb mogą być poszerzone o cześć praktyczną z posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej to poprawa bezpieczeństwa pożarowego
i zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia.

Szczególnej uwadze polecamy prowadzone przez nas szkolenia połączone z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego, na wcześniej przygotowanym terenie co zdecydowanie podnosi umiejętności 
i świadomość w sposobie działania w sytuacjach zagrożenia, ograniczając ewentualne straty.